Báo cáo tháng 9

PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Long Thạnh, ngày  27 tháng 9  năm 2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019

  1. Nhiệm vụ chính trị:

– CB,GV,NV thực hiện và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tư tưởng đội ngũ CB,GV,NV an tâm công tác.

– Tổ chức thực hiện tốt nội qui, qui định của Nhà trường, của Ngành.

– Tổ chức học tập nhiệm vụ của ngành.

– Phát động tháng ATGT.

– Thực hiện tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 (Lễ và Hội).

2. Công tác chuyên môn:                                          

          – Tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình tuần 5.

– Các bộ phận đã tiến hành lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các bộ phận; kế hoạch dạy học.

– Tổ chức hướng thực hiện CT theo Chuẩn KT-KN.

– Tiếp tục sinh hoạt qui chế CM; hướng dẫn qui định công tác CM; Lập hồ sơ quản lý CM

– Phối hợp CĐCS phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua năm học; Phát động GV đăng ký thực hiện “Đổi mới PPDH”.

– Thực hiện giảng dạy ATGT;

– Hoàn thành lập danh sách học sinh các lớp và cập nhật học sinh năm học 2019-2020

– Hoàn thành lập kế hoạch phát triển giáo dục năm 2020; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

– Phối hợp xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thi đua trong GV&HS năm học 2019-2020.

  1. Công tác tổ chức:

– Ổn định đội ngũ, biên chế lớp, học sinh và lập bảng phân công nhiệm vụ cho CB,GV, NV năm học 2019-2020 (TS CB,GV,NV 29 người, có 02 GV nghỉ thai sản, 01 GVCN tăng cường TH Long Thuận).                                                                              – Xét đề nghị thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo cuối năm 2019 (hưởng lần đầu 00 GV; nâng PCTN 09: Kiều, Nga, Thư, Hòa, Luân, Thu Ngân, Diễm, Loan, Đài); nâng lương, PCTNVK cuối năm 2019 (PCTNVK 02: Nhựt, Quan; Nâng lương TX 08: Đài, Thu Ngân, Loan, Thịnh, Kim Ngân, Nương, Như, Dệ)

– Cập nhật hồ sơ quản lý CBVC.

– Hoàn thành các thống kê Báo cáo đầu năm học;

– Hoàn thành lập các quyết định thành phân tổ chuyên môn; phân công sinh hoạt tổ CM, Tổ VP.

– Đang thực hiện các QĐ:Thành lập các hội đồng; các ban hoạt động….;   

4. Công tác thư viện-thiết bị:

– Thư viện: + Lập kế hoạch hoạt động thư viện trong năm học.

+ Tiếp tục bổ sung CSVC, trang trí…phòng đọc thư viện thân thiện.

+ Tổ chức ổn định cơ cấu tổ công tác TV và tổ chức phục vụ GV,HS đọc sách; có kế hoạch phục vụ HS ở điểm

– Thiết bị: + Lập kế hoạch hoạt động trong năm học. Thực hiện cập nhật hồ sơ sổ sách quản lý TB.

+ Sắp xếp lại phòng thiết bị; thực hiện tốt công tác bảo quản và sử dụng TB giảng dạy.

  1. Công tác Đội và hoạt động ngoài giờ:

– Tổ chức sinh hoạt kỷ cương, nền nếp.

– Lập kế hoạch hoạt động trong năm học. Ổn định nền nếp, tổ chức các hoạt động Đội. Thực hiện vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh…

– Ban HĐNG phối hợp tổ chức Hưởng ứng tháng ATGT. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng ATGT.

– Phối hợp thực hiện tốt phần Hội ngày khai giảng ngày 05/9/2019 (Các trò chơi dân gian).

  1. Công tác tài chính

– Đã chi lương tháng 9/2019, CTP cho CB,GV,NV và quyết tóan.

– Thực hiện thu và lập hồ sơ thu, tiến hành thu, đặng nộp các khoản kinh phí trong hs năm học 2019-2020 theo qui định (BHYT, tạm thu phí học 2 buổi/ngày).

– Thực hiện công tác kiểm tra tài chính và công khai các khoản kinh phí trong tháng theo qui định.

  1. Công tác PCGD:

– Thực hiện Báo cáo tổng kết ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường năm 2019 (Trẻ 6 tuổi 2013 trong địa bàn 73/37, chuyển địa bàn 03; số phải PC là 70; ra lớp 70, trong đó tại trường 66, nơi khác 04 [Long Thuận 01; Mỹ Lạc 01; TT Thạnh Hóa 01);  Khối 2,3,4,5 ra lớp: 313/313 đạt 100%

* Tổng số lớp, số học sinh: 15 lớp, 389 hs (giảm 01 lớp, giảm 10 hs)

(Khối 1: 3 lớp = 80hs; Khối 2: 4 lớp = 105 hs; Khối 3: 2 lớp = 61 hs; Khối 4: 2 lớp = 58 hs; Khối 5: 4 lớp = 83 hs);

– Đã phối hợp chuyên môn, GVCN lập danh sách HS các lớp; vào sổ đăng bộ HS tuyển mới lớp 1, HS nơi khác đến và cập nhật lớp cho HS.

 – Tiếp tục rà soát, cập nhật hồ sơ PCGDTH-XMC. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện năm 2019; Lập kế hoạch tự kiểm tra năm 2019.(Long Thạnh, Long Thành)

  1. Công tác khác:

– Tổ chức trang trọng phần Lễ và Hội trong ngày khai giảng năm học mới.(XHH 3800 quyển tập trị giá 25 triệu, phát 380 phần quà tập cho HS nhân khai giảng)

– Phối hợp các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, Ban ĐDCMHS tổ chức phát quà cho 100% học sinh nhân dịp tết Trung thu (8.890.000đ)

– Đã hoàn thành tổ chức Hội nghị Ban ĐDCMHS toàn trường đầu năm học 2019-2020 (Cấp trường).

– Lập các báo cáo theo qui định.                                                                                     – Quán triệt các công văn cấp trên.

– Tiếp tục phân công CB,GV trực trường (ngày thứ bảy, lễ). Thuê trực đêm

– Thực hiện việc tổng vệ sinh hằng tuần.

– Thực hiện các giải pháp tuyên truyền thực hiện ATVSTP cho HS và HS nhớ người mang hộ cơm trưa ăn tại trường (GVCN lập danh sách, trao đổi CMHS, lập cam kết…).                                                                                                                             – Thực hiện lấy ý kiến kinh phí bồi dưỡng giữ trưa HS cho GVCN đối với CMHS có nhu cầu cho HS nghỉ trưa tại trường (phiếu ý kiến từng cá nhân CMHS để thỏa thuận với GVCN)

– Phối hợp Ban QLDAXD huyện (được ủy thác) nghiệm thu gói thầu mua sắm thiết bị, đồ chơi ngoài trời năm 2019 (1 tủ, 1 đàn organ, 2 xích đu thuyền rồng, 4 bộ liên hoàn, giá trị 189,365,000 đ).                                                                                 – Thuê mướn thiết lập các biểu bảng tuyên truyền; sửa chữa đồ chơi ngoài trời điểm chính.

– Các tổ công tác tiếp tục cập nhật, sắp xếp minh chứng đã mã hóa phục vụ công tác kiểm định năm 2019./.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

– Chi bộ (B/cáo);                                                                                

– PHT, Tổ trưởng CM,VP, GV,NV (để biết);

– Công đoàn CS (để biết);

– Lưu: VT, TH.                                                                                                                                                                                                                                                     Bùi Văn Nhựt

 

                                                                              

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *