Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025

Tên file: BAO-CAO-TONG-KET-NAM-HOC-2023-2024.doc
Tải về

        UBND HUYỆN THỦ THỪA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:         /BC-THLT                                Long Thạnh, ngày    tháng 5 năm 2024

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Năm học 2023-2024

 

 

Thực hiện công văn số 679/PGDĐT ngày 07/5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủ Thừa về việc hướng dẫn báo cáo, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024.

Căn cứ vào việc thực hiện Kế hoạch năm học và tình hình thực tế của địa phương, Trường Tiểu học Long Thạnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 như sau:

 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 2. Công tác chỉ đạo

Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai đến giáo viên, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt việc giáo dục học sinh theo hướng phát triển năng lực người học. Tiếp tục đổi mới PPDH phát huy tính chủ động sáng tạo, biết hợp tác giải quyết các vấn đề và tự tìm ra kiến thức của học sinh. Đổi mới việc kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 đối với lớp 5 và Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư ban hành Quy định đáng giá học sinh tiểu học đối với lớp 1, 2, 3, 4 theo hướng phát huy năng lực người học.

– Chỉ đạo việc dạy học phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng theo từng khối lớp. Chỉ đạo thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, điều chỉnh nội dung dạy học, giảng dạy tích hợp với giáo dục môi trường, giáo dục truyền thống địa phương, ATGT, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh….

– Công tác bồi dưỡng thường xuyên thực hiện theo Thông tư                         số 19/2019/TT-BGDĐT về Qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở GDMN, GDPT và giáo viên TTGDTX ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư  số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT.

– Thực hiện dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới theo công văn số 2070/CV/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo dạy và học Mĩ thuật vận dụng phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Đan Mạch vào chương trình hiện hành, đánh giá học sinh theo sự đổi mới của văn bản hợp nhất đánh giá học sinh tiểu học số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 1. Quy mô trường, lớp, học sinh
Khối

lớp

Tổng số HS

đầu năm/nữ

Lớp Chuyển đến Chuyển

đi

Bỏ

học

TS HS

cuối học kì 1/ nữ

% HS

bỏ học

1 76/35 3 1 77/35
2 74/36 3 74/36
3 65/34 2 8 8 65/26
4 78/30 3 1 77/30
5 76/39 3 1 1 76/39

CỘNG

369/174

14

10 10 369/166

 

 1. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
 2. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trường học

– Ngay từ đầu năm học, đơn vị đã triển khai đến toàn thể CB.GV.NV tiếp tục thực hiện Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông.

– Tiếp tục thực hiện Qui chế số 40/QC.LN-SGDĐT ngày 18/1/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Long An về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong trường học đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

– Duy trì vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; chủ động các phương án tổ chức dạy học theo các hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm sinh lý học sinh, điều kiện thực tiễn, đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh tại địa phương, nhà trường trên cơ sở đánh giá tổng kết, đồng thời rút kinh nghiệm từ các năm học vừa qua. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh; công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường để thực hiện hiệu quả, đảm bảo duy trì mục tiêu chất lượng giáo dục cấp tiểu học.

 1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
 2. a) Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt thực hiện và hoàn thành chương trình năm học.

– Ngay từ đầu năm học, đơn vị đã triển khai đến toàn thể CB.GV tiếp tục thực hiện Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. Công văn số 1771/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

– Chỉ đạo các Tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của nhà trường, Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và Kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn, lựa chọn nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết phù hợp với khung thời gian năm học tại địa phương cụ thể, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học linh hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực hiện của nhà trường; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn; bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh; linh hoạt trong tổ chức thực hiện dạy học các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường và đối tượng học sinh, đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; trong điều kiện cho phép tạo môi trường cho học sinh được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học, phát huy năng lực đã đạt được trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.

– Tổ chức xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo mỗi giáo viên nắm vững mạch nội dung, yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục và nội dung bài học, chủ đề học tập được thiết kế trong sách giáo khoa; đặc điểm địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường và đặc điểm đối tượng học sinh.

* Kết quả: Đảm bảo 100% các tổ chuyên môn đều xây dựng Kế hoạch giáo dục cho cá nhân và tổ chuyên môn.

 1. b) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

* Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4

– Đơn vị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Năm 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học đã được Bộ GD&ĐT ban hành, cụ thể Công văn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học; Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học Tin học và tổ chức hoạt động tin học ở cấp tiểu học; Công văn số 1258/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 22/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo CTGDPT 2018; Công văn số 1249/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 21/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

– Bố trí sắp xếp đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ trang thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 37; đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học, hoạt động giáo dục và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định.

– Tổ chức thực hiện dạy học đủ các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương.

– Thực hiện kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần; Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện ở tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; thời khóa biểu được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức ăn trưa, ngủ trưa, vui chơi, giải trí,…cho học sinh; tổ chức ăn trưa, bán trú cho những học sinh có nhu cầu bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh.

* Kết quả:

– Đảm bảo bố trí tỷ lệ 01 phòng học/lớp.

– Đảm bảo biên chế tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp.

– Đảm bảo kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần cho 14/14 lớp.

* Đối với lớp 5

+ Tổ chức thực hiện đúng chương trình giáo dục theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GDĐT về Quyết định Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Thực hiện việc đổi mới đánh giá học sinh khối lớp 5 theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh địa phương, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học.

– Tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5 để học sinh được chuẩn bị học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

* Kết quả: Đảm bảo 100% giáo viên thực hiện.

 1. Tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ, Tin học theo Chương trình GDPT cấp tiểu học.

3.1. Tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ theo Chương trình GDPT cấp tiểu học.

– Đối với lớp 1 và lớp 2: Tổ chức dạy Chương trình môn Tiếng Anh tự chọn (phonics) đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với lớp 3 và lớp 4: triển khai và thực hiện các giải pháp để tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1 bắt buộc được quy định trong chương trình các môn ngoại ngữ và Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học của Bộ GD&ĐT. Đảm bảo thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh cho 100% học sinh lớp 3, lớp 4.

– Đối với lớp 5: triển khai và thực hiện Chương trình dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học và Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học và các văn bản khác của Bộ GDĐT. Tổ chức dạy đảm bảo đủ 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 5; sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học theo quy định của Bộ GDĐT.

3.2. Tổ chức dạy học Tin học theo Chương trình GDPT cấp tiểu học.

Tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4 theo yêu cầu được quy định trong Chương trình GDPT 2018, thực hiện các giải pháp và tổ chức dạy học môn Tin học theo Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục Tin học, giáo dục kĩ năng công dân số theo Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học ở cấp tiểu học từ năm học   2019-2020.

Thực hiện các giải pháp phù hợp học sinh lớp 5 được học môn Tin học tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006; tiếp cận Chương trình môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách linh hoạt, phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi, tâm thế sẵn sàng cho học sinh lên lớp 6 học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.  Thực hiện kế hoạch giáo dục môn học và đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

 1. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thực hiện lớp học linh hoạt, lớp ghép.
 2. a) Đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập và chuyên biệt.

– Công văn chỉ đạo: đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 27/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh.

– Số liệu huy động: 01 (01 HS lớp 1)

– Đánh giá chất lượng cuối năm: Nhà trường luôn tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng; điều chỉnh linh hoạt về tổ chức, nội dung, phương pháp và đánh giá xếp loại cho phù hợp với mỗi đối tượng học sinh; lập hồ sơ đầy đủ theo dõi sự tiến bộ của học sinh đầy đủ. Cuối năm học sinh khuyết tật của trường được lên lớp.

 1. b) Tổ chức thực hiện lớp học linh hoạt, lớp ghép: không
 2. Thực hiện dạy học nội dung giáo dục “Địa phương em” và tổ chức dạy học giáo dục địa phương theo Chương trình GDPT 2018.

– Đơn vị thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; Công văn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học. Công văn số 5576/BGDĐT-GDTH ngày 02/12/2021 về việc Hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục “Địa phương em” trong Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 cấp tiểu học.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục của địa phương tích hợp, lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục. Khi xây dựng kế hoạch, có chú ý lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận thức của học sinh theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho học sinh khi thực hiện. Tổ chức dạy học mạch nội dung giáo dục “Địa phương em” phù hợp với thực tiễn của địa phương và phải được thực hiện trước khi tổ chức dạy học các nội dung khác của mạch nội dung “Địa phương và các vùng miền của Việt Nam” theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa được lựa chọn đối với môn Lịch sử và Địa lí lớp 4.

* Kết quả: Đảm bảo 100% các lớp thực hiện giảng dạy nội dung giáo dục “Địa phương em” và tổ chức dạy học giáo dục địa phương theo Chương trình GDPT 2018

 1. Triển khai giáo dục STEM.

– Đơn vị thực hiện giáo dục STEM tiếp cận theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Kế hoạch số 1550/KH-SGDĐT ngày 10/5/2023 của Sở GD&ĐTvề việc triển khai thực hiện giáo dục STEM cấp tiểu học từ năm học 2023-2024.

– Năm học 2023-2024, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường; tổ chức hội nghị chuyên đề, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của giáo viên thuộc phạm vi quản lí.

– Thực hiện giáo dục STEM theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

– Thường xuyên tham mưu nguồn kinh phí, trang bị cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả giáo dục STEM phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về vai trò của giáo dục STEM.

* Kết quả: Trong năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp đều thực hiện giảng dạy STEM theo kế hoạch đã đề ra.

 1. 7. Nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp, hình thức đánh giá.
 2. a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

– Đơn vị thực hiện linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

– Tiếp tục áp dụng một cách phù hợp mô hình trường học mới; triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột; thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới; vận dụng phương pháp “Sơ đồ tư duy” vào tổ chức dạy học một số môn học phù hợp; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá môn Tiếng Việt ở tiểu học; dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở cấp tiểu học linh hoạt với các hình thức tổ chức phù hợp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, trong đó quan tâm đến nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường.

* Kết quả: Đảm bảo 100% các lớp thực hiện.

 1. b) Nâng cao hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá

– Đối với học sinh lớp 5 tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐTcủa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

– Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

– Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

– Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn các giáo viên về hình thức tổ chức, phương pháp đánh giá thường xuyên; biên soạn đề kiểm tra định kỳ cho các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT và Quyết định số 2904/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2022.

– Đối với môn Tin học và Công nghệ thực hiện tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá như hai môn học độc lập, theo Chương trình GDPT môn Tin học và Chương trình GDPT môn Công nghệ. Điều chỉnh mẫu học bạ và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 phù hợp với việc ghi nhận kết quả đánh giá hai môn học này.

* Kết quả:

– Đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp thực hiện đánh giá học sinh đúng theo qui định tại các thông tư của Bộ GD&ĐT.

 1. 8. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

– Trường thường xuyên cập nhật minh chứng, xây dựng kế hoạch cải tiến thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

– Tham mưu với lãnh đạo cấp trên, chính quyền địa phương để quan tâm, chỉ đạo tập trung các nguồn lực để xây dựng, nâng cao về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo hiệu quả công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia vào năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng đến chuẩn hoá nền giáo dục trên toàn quốc.

* Kết quả: Duy trì, củng cố tốt các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

 1. Thực hiện đa dạng hóa các mô hình tổ chức dạy học.

– Đơn vị đã triển khai dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học linh hoạt theo các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng học sinh, địa phương và nhà trường. Khuyến khích giáo viên có điều kiện tham khảo những nội dung giáo dục tiên tiến của các mô hình giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường một cách phù hợp với thực tế của địa phương; xây dựng đề án liên kết giáo dục từ đó có thể triển khai giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp theo quy định.

– Nghiên cứu, nhân rộng mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Triển khai hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nhằm tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thư viện trong các trường tiểu học, trong đó đảm bảo thư viện lưu trữ sách giáo khoa để sử dụng lâu dài và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

III. NHẬN ĐỊNH-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 1. Thuận lợi

– Nhà trường được sự đầu tư của Sở GD&ĐT, UBND huyện, quan tâm của Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã.

– Được sự phối hợp chặt chẽ ban ngành đoàn thể và sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng các mạnh thường quân của trường.

– Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt trình độ trên chuẩn, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình trong công tác, tư tưởng ổn định.

– Phong trào xã hội hóa ở địa phương từng bước lớn mạnh, tạo điều kiện tốt cho nhà trường trong việc phát triển cơ sở vật chất, giúp đỡ học sinh nghèo, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, các phong trào do các cấp tổ chức.

 1. Khó khăn

Nhà trường còn thiếu 01 nhân viên thư viện-thiết bị, 01 nhân viên y tế nên cũng khó khăn trong công tác dạy và học của trường.

– Cơ sở vật chất trường chưa được đầu tư xây dựng kịp thời để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình.

 1. Kết quả đạt được

– Đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học; Nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, các phương pháp dạy học tích cực. Đồng thời, chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng và đạt hiệu quả giáo dục. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; Điều chỉnh nội dung dạy học và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, hợp lý đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 2773/SGDĐT-GDTrH, ngày 30/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất từ năm học 2017-2018; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

– Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) theo hướng đổi mới tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Động viên giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.

– Đơn vị có đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Thực hiện nghiêm túc thời lượng tối đa 7tiết/ngày đối với lớp dạy học 2 buổi/ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu theo quy định, phù hợp và hiệu quả. Nhà trường tích cực chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo để có kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương, trong đó quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Giảm thiểu tối đa tỉ lệ học sinh bỏ học, khắc phục triệt để tình trạng “Học sinh ngồi nhầm lớp”. Đảm bảo tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, học sinh học đúng độ tuổi (6-11 tuổi) đạt 96,3%, đảm bảo tỉ lệ học sinh bỏ học 0,0%, học sinh học 2 buổi/ngày đạt 100%.

 1. Nguyên nhân và giải pháp

– CSVC của nhà trường cũng chưa hoàn thiện, xây dựng kịp thời, Thiết bị dạy học được trang cấp chưa kịp thời.

– Một vài giáo viên chưa đầu tư nhiều để tiếp cận các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới….

* Giải pháp khắc phục:

– Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để có được CSVC đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy và học.

– Huy động xã hội hóa để hỗ trợ cho cơ sở vật chất của nhà trường.

– Thường xuyên dự giờ để đóng góp cho giáo viên

 1. Những bài học kinh nghiệm

– Đội ngũ CBQL phải có tâm huyết với công việc, dám nghĩ, dám làm.

– Đội ngũ giáo viên phải nhiệt tình trong công tác, tích cực tham gia các phong trào của ngành, đơn vị tổ chức; đoàn kết nhất trí một lòng thực hiện công việc được giao.

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HÈ
 2. Tổ chức rèn luyện cho học sinh chưa hoàn thành các môn học trong hè và các hoạt động hè cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch hè và tổ chức các đợt sinh hoạt hè cho học sinh theo kế hoạch; sau mỗi đợt sinh hoạt có tổ chức báo cáo.

 1. Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5.

– Về đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng và sẽ được tập huấn chương trình GDPT 2018 trong hè.

– Về cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng học, thiết bị dạy học.

– Về dạy môn Tiếng Anh, Tin học đảm bảo đủ số lượng giáo viên và sẽ được tập huấn chương trình GDPT 2018 trong hè.

 1. 3. Các nội dung khác.

– Chuẩn bị thu thập minh chứng để đăng kí kiểm định CLGD trong năm 2025 theo chu kì trường chuẩn quốc gia.

  III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong năm học 2024-2025 tới, đề nghị Phòng GD&ĐT phân công 01 nhân viên y tế, 01 nhân viên văn thư để đảm bảo đủ biên chế theo qui định.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Long Thạnh./.

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT;

– UBND xã;

– Chi bộ trường;

– HT, Phó HT

– Đoàn thể, tổ CM;

– Lưu: VT, TH.                                                                               

                                                                                                     Trần Thanh Phong