KẾ HOẠCH THÁNG 10

Tên file: KE-HOACH-THANG-10-20192.doc
Tải về

PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

Số:   262  /KH-LT                                                   Long Thạnh, ngày  27  tháng  9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019

 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Biện pháp và bộ phận thực hiện
1. Nhiệm vụ chính trị:

– Tiếp tục giáo dục tư tưởng, chính trị  CB,VC chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội qui, qui định của Nhà trường, của Ngành.

 

– Tổ chức triển khai nhiệm vụ của Ngành.

2. Coâng taùc chuyeân moân:

– Tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình tuần 10 theo PPCT (thực hiện dạy học 9 buổi/tuần).

– Tổ chức dự giờ giáo viên theo kế hoạch.

– Kiểm tra hồ sơ GV theo kế hoạch.

– Phối hợp hoàn chỉnh hoàn thành đăng ký thi đua.

– Tiếp tục giảng dạy ATGT theo kế hoạch.

– Tổ chức thao giảng theo tổ khối.

.- Lập hồ sơ học tập trẻ khuyết tật học hòa nhập.

– Cập nhật cơ sở dữ liệu đầu năm học 2019-2020

 

3. Công tác tổ chức:

– Tổ chức hội nghị CCVC năm học 2019-2020.

 

 

– Tiếp tục ra QĐ thành lập các hội đồng; các ban hoạt động;

– Cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý

– Cập nhật phần mềm QL nhân sự

4. Công tác Thư viện – Thiết bị:

– Tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động mô hình Thư viện thân thiện.

– Cho HS mược sách theo lịch.

– Cập nhật hồ sơ, sổ sách TV

– Kiểm tra, thống kê ĐDDH các lớp

– Cập nhật sổ sách các ĐDDH

5. Công tác Đội – Hoạt động ngoài giờ:

– Tiếp tục củng cố, xây dựng nền nếp lớp, nền nếp HS, vệ sinh cá nhân, trường lớp.

– Triển khai thực hiện các tiêu chí thi đua trong HS, các lớp.

– Tổ chức Đại hội liên đội NH 2019-2020.

 

6. Công tác tài chính:

– Quyết tóan và dự tóan các khỏan kinh phí trong tháng. Công khai các khỏan kinh phí thu, chi; quyết toán lai thu và đăng nộp kịp thời kinh phí.

 

 

– Tổ chức kiểm tra các loại quĩ.

 

 

– Kiểm tra, rà soát các khoản thu, chống lạm thu trong nhà trường.

– Quyết toán kinh phí mua sắm thiết bị, đồ chơi ngoài trời.

– Dự toán mua sắm trang hoàng phòng học.

 

7. Công tác PCGDTH – XMC

– Cập nhật rà soát các loại hồ sơ theo các Chuẩn PCGDTH-XMC.

– Hòan thành các loại hồ sơ PC, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện năm 2019.

– Tập hợp hồ sơ xác định trẻ khuyết tật học hòa nhập.

8. Công tác khác:

– Hoàn thiện các tiêu chí thi đua; tổ chức đăng ký và hoàn thành ĐK thi đua tập thể, cá nhân năm học 2019-2020.

 

– Lập các báo cáo theo qui định.

 

– Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh: Tay-chân-miệng; sốt xuất huyết;

 

– Nhắc nhở HS hằng ngày về việc phòng tránh tai nạn trong mùa lũ, đảm bảo tính mạng HS khi đi học và ở trường.

 

– Tiếp tục phân công CB,GV trực trường (ngày thứ bảy, lễ); Thuê trực đêm.

 

 

– Thực hiện việc vệ sinh cá nhân, trường lớp, nhà VS, tổng vệ sinh hằng tuần.

 

 

– Thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện vệ sinh ATTP (HS có nhờ người mang hộ cơm đến ăn trưa tại trường)

 

– Tiếp tục thực hiện hồ sơ công tác KĐCLGD, chuẩn QG 2019.

 

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

Trong tháng

1 – 10/10

 

Trong thaùng

Trong tháng

Trong tháng

 

Trong tháng

 

 

 

1-5/10/2019

 

 

 

Trong tháng

 

 

 

 

Trong tháng

Trong tháng

 

 

Từ 5-15/10/2018

 

Trong tháng

 

Trong tháng

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

 

 

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

Trong tháng

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

Trong tháng

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

 

Trong tháng

 

 

 

Trong tháng

 

 

 

Trong tháng

 

 

 

Trong tháng

 

– Nhà trường + CĐCS thực hiện qua các phiên họp và sinh hoạt chuyên môn.

 

– Nhà trường + CĐCS thực hiện tuyên truyền qua các phiên họp, sinh hoạt chuyên môn.

– HT, PHT, Tổ trưởng CM quán triệt.

 

– GV thực hiện giảng dạy theo PPCT (dạy học 9 buổi/tuần từ ngày 30/9/2019; PHT xếp TKB 9 buổi).

– HT, PHT ,TKT thực hiện theo KHCM

– PHT, TKT thực hiện

– Lãnh đạo, CĐ phát động GV đăng ký các DH thi đua (cá nhân, tập thể).

– PHT sắp xếp lịch dạy cho các khối lớp.

– PHT kết hợp TKT thực hiện theo KH.

– PHT phối hợp GVPC,GVCN lập hồ sơ học tập cho học sinh theo qui định.

– Cô Hòa h/d GVCN cập nhật dữ liệu HS; phối hợp HT,PHT cập nhật dữ liệu CSVC, đội ngũ. (khi có yc của phòng GD&ĐT)

 

– HT phối hợp CT CĐCS lập KHLT phối hợp, phân công và tổ chức hội nghị CBCCVC (dự kiến 13 giờ 30 ngày 04/10/2019, thứ sáu).

– HT thực hiện

 

– HT, VC thực hiện.

– HT thực hiện

 

– HT, PHT,NV phụ trách chuẩn bị nội dung; tổ chức khánh thành.

– NV phụ trách thư viện

– NV phụ trách thư viện

– NV phụ trách thiết bị

– NV phụ trách thiết bị

 

– TPT Đội, Ban HĐNG tổ chức thực hiện.

 

– TPT Đội, Ban HĐNG phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện.

– TPT Đội tham mưu HT, HĐ Đội xã để xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện.

 

– TQ, KT lập lai thu, đăng nộp các khỏan thu về kho bạc theo qui định; KT lập dự tóan thu chi kinh phí tháng 10 (lương, CTP, HĐP…), Công khai các khỏan thu chi trong tháng và quyết tóan kịp thời theo qui định.

– HT,KT,TQ, Ban thanh tra nhân dân thực hiện kiểm tra hằng tháng vào cuối tháng (K. toán lập mẫu biên bản)

– HT lập tổ kiểm tra (LĐ, KT, Ban TTrND)

– Đã ủy thác Ban QLDA huyện lập hồ sơ; HT,KT ký duyệt thanh toán theo qui định)

– PHT, GVCN khỏa sát nhu cầu, đề xuất HT,KT xem xét thực hiện.

 

– CTPC thực hiện theo chuyên môn; hiệu trưởng kiểm tra.

– CTPC thực hiện; trình báo cáo BCĐ PCGD-XMC xã.

– CTPC liên hệ gia đình HS; PHT, GVCN thực hiện lập hồ sơ quản lý, giảng dạy.

 

– CT.CĐCS phối hợp với HT thực hiện (CĐCS hoàn thiện các tiêu chí và hoàn thành ĐK thi đua).

– Lãnh đạo trường phối hợp với các bộ phận trong nhà trường thực hiện. (khi có yêu cầu BC của UBND xã, P.GD&ĐT).

– CBVC thường xuyên tuyên truyền, theo dõi nếu HS mắc bệnh, phải b/c LĐ trường, gia đình và thực hiện cách ly theo h/ dẫn.

– GVCN, TPT nhắc nhở qua SHDC, SHTT lớp, hằng ngày; GV b/c kịp thời Lãnh đạo có KH theo dõi và tham mưu cấp trên kịp thời.

– HT xếp lịch phân công CB,GV trực (kinh phí thuê trực đêm từ nguồn HĐTX); CB,GV có trách nhiệm trong các ca trực được phân công.

– GVCN+TPT Đội hướng dẫn HS thực hiện hằng ngày và vào ngày thứ 6 hằng tuần.(Đ/c Hồng kiểm tra và vệ sinh các nhà VS sau buổi, ngày học);

– HT, PHT và GVCN nắm DS HS nhờ người mang hộ, phối hợp CMHS để tuyên truyền, trách nhiệm việc đảm bảo ATVSTP cho HS.

– Các tổ công tác tiếp tục thực hiện lập danh mục, ghi mã hóa, sắp xếp minh chứng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn; HT,PHT xây dựng Báo cáo Tự đánh giá trường đạt KĐCLGD, chuẩn QG 2019 hoàn thành BC TĐG trước 5/10/2019 gởi phòng GD&ĐT (sau khi được Sở GD&ĐT tư vấn).

 

 

  Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

– Chi bộ (B/cáo);                                                                                

– PHT, Tổ trưởng CM,VP, GV,NV (để biết);

– Công đoàn CS (để biết);

– Lưu: VT, TH.                                                                                                                                                                                                                                                             Bùi Văn Nhựt

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *